VODA

Voda má jednoznačný a vlivem klimatických změn strmě rostoucí strategický význam napříč odvětvími, ekosystémy i lokacemi. To dokazuje zde uvedený výpis Cílů udržitelného rozvoje OSN, jichž se voda alespoň částečně dotýká.

I v rámci legislativy EU má voda své zásadní místo, mj. je jedním ze šesti environmentálních cílů rámce pro udržitelné investice (2020).

Dle taxonomie fondu do oblasti "Voda" spadají ty projekty a společnosti, které svou činností zlepšují udržitelné hospodaření s vodou jako
s životně důležitým zdrojem, řeší problémy jejího nedostatku nebo znečištění.

SDG cil 6.jpg
Cíl udržitelného rozvoje č. 2 - Konec hladu
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 3 - Zdraví a kvalitní život
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 8 - Důstojná práce a ekonomický růst
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 11 - Udržitelná města a obce
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 12 - Odpovědná spotřeba a výroba
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 14 - Život ve vodě
press to zoom
Cíl udržitelného rozvoje č. 15 - Život na souši
press to zoom
1/1

SPECIFIKACE

EnWin v rámci oblasti Voda podporuje projekty zaměřené na inovativní řešení zejména v těchto oblastech:

 • udržitelnost využívání vody jako zdroje napříč odvětvími průmyslu, obchodu a služeb, zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a v neposlední řadě lidských sídel a chodu domácností

 • dostupnost a kvalita vody

 • ekologický dopad životního cyklu výrobku či služby (hodnocen mj. přes „vodní stopu“)

 • neutrální a oběhové produkty a inovativních řešení podporující v rámcích cirkulární ekonomiky udržitelné využití vodních zdrojů

 • digitalizace a práce s daty pro monitoring znečištění a dostupnosti vody či při prevenci ztrát a optimalizaci využití vody a vodních zdrojů

 • rozvoj měst a infrastruktury při aplikaci zásad udržitelnosti a cirkularity v zacházení s vodou, vč. konceptu zelených měst a podpory biodiversity v městských oblastech

 • snižování znečištění z velkých průmyslových zařízení a posílení schopnosti předcházet průmyslovým haváriím

 • zvyšování retence vody v krajině jako prevence hydrologickým extrémům

 • technologie podporující omezení používání pesticidů a hnojiv v zemědělství a aktivně snižující znečištění vod z nadbytečných živin (dusík, fosfor atd.) v návaznosti na zásady celoevropské strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 

 • prevence, monitoring a odstraňování znečištění z mikroplastů a léčivých přípravků

 • kvalita vod v prostředí modré ekonomiky (využití potenciálu moří a oceánů dle pojetí EU)

 • zachování biologické rozmanitosti v jezerech, řekách a mokřadech pomocí nových technologií či implementace ekoinovací

Stáhněte si podrobnou 
specifikaci 
všech oblastí

PODPOROVANÉ PROJEKTY SPADAJÍCÍ DO OBLASTI VODA

ČLENOVÉ ADVISORY BOARDU

ZABÝVAJÍCÍ SE TOUTO OBLASTÍ