Odpady a plasty

EnWin si klade za cíl nabídnout investorům příležitost investičně podpořit projekty zaměřené na ekologicky udržitelná inovativní řešení v několika tematických oblastech. Jednou z takových významných oblastí, protínající řadu odvětví ekonomiky, je oblast snižování odpadové zátěže životního prostředí, prevence vzniku a snižování produkce odpadů, podpora nízkoodpadových či bezodpadových řešení a nakládání se vzniklými odpady ve smyslu jejich dalšího využití a recyklace. Specifickou tematickou oblastí je omezení zátěže životního prostředí plastovým odpadem, prevence a snižování produkce plastových odpadů a využití a recyklace odpadů z plastů. Zastřešujícím přístupem jsou zásady tzv. oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky), kdy odpad, pokud již vznikl, je zdrojem a cennou surovinou pro další využití. 

cile_12_RGB.jpg
2.4
press to zoom
3.3
press to zoom
8
press to zoom
9
press to zoom
11.5
press to zoom
12
press to zoom
14
press to zoom
15.1
press to zoom
1/1

SPECIFIKACE

EnWin podporuje řešení, přivádějící na trh udržitelné, klimaticky neutrální a oběhové produkty. Odvětvově je dávána preference hledání řešení v odvětvích, náročných na zdroje, jako jsou textilní výroba, stavebnictví, elektronika a plasty. Tím samozřejmě není striktně omezen prostor pro případná další inovativní řešení v dané oblasti. Součástí takového přístupu je podpora řešení umožňujících 

  • recyklaci 

  • opětovné používání materiálů a zpětný odběr, kdy budou spotřebitelé motivováni, aby vraceli svá zařízení (např. mobilní telefony, tablety nebo nabíječky) k recyklaci

  • pronájem zboží a služeb tak, aby spotřebitelé postupně ustupovali od výrobků na jedno nebo omezený počet použití

  • opětovné použití anebo recyklovatelnost obalů (cíl EU do roku 2030)

  • digitální řešení, zaměřená mj. na monitorování znečištění ovzduší a vody, monitorování a optimalizaci spotřeby energie a přírodních zdrojů, a to napříč sektory a obory. 

V rámci hledání cest k „čistějšímu“ sektoru stavebnictví bude mj. kladen důraz na to, aby konstrukce budov byla v souladu se zásadami oběhového hospodářství, což mj. předpokládá i opakované používání materiálů a využití odpadů jako zdroje cenných surovin. S tím souvisí i podpora konceptu zelených evropských měst, jichž se mj. týká snižování odpadové zátěže v rámci tzv. komunálního odpadu. 

Napříč průmyslovými odvětvími bude snaha o prevenci vzniku odpadů a podporu cirkulární ekonomiky doprovázena i opatřeními ke snížení znečištění z velkých průmyslových zařízení a k předcházení průmyslovým haváriím. Zavádění alternativních zdrojů energie, inovativních technologií a zlepšování energetické účinnosti a ekodesignu výrobků současně povede i ke snižování odpadové zátěže.

Snižování negativní odpadové zátěže v sektoru zemědělství a potravinářství se mj. týká řešení, v jejichž důsledku by mělo dojít k omezení používání pesticidů, hnojiv, antibiotik a dalších léčiv, snižování znečištění mikroplasty, snižování odpadů ze skladování a balení a k omezení ztrát a plýtvání potravinami. 

PROJEKTY SPADAJÍCÍ DO OBLASTI ODPADY A PLASTY

ADVISORY BOARD