4 OBLASTI

Investičně podporujeme startupy a mladé podnikatelské projekty zaměřené na ekologicky udržitelná a inovativní řešení zejména ve čtyřech vybraných oblastech:

1.png

VODA

Voda má jednoznačný, vlivem klimatických změn strmě rostoucí strategický význam napříč odvětvími i ekosystémy. Podporujeme řešení zaměřená na zacházení s vodou jako s životně důležitým zdrojem, udržitelnost vodního hospodářství, kvalitu povrchových i podzemních vod a řešení problému sucha.

4.png

CO2

Ochrana klimatického systému a uhlíková neutralita jsou pro nás stěžejními tématy. A tak hledáme cesty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, především CO2. Ty jsou ze ¾ generovány primárně energetikou, dopravou, průmyslovými procesy a stavebnictvím.

3.png

ODPADY A PLASTY

Skrze inovace usilujeme o snižování odpadové zátěže na životní prostředí, prevenci vzniku a snižování produkce odpadů. Klíčové je i nakládání se vzniklými odpady ve smyslu jejich dalšího využití a recyklace. Zastřešujícím přístupem jsou zásady tzv. oběhového hospodářství - cirkulární ekonomiky.

2.png

ENERGIE

Alternativní, čisté zdroje energie, ale i zvyšování energetické účinnosti materiálů či vytvoření integrovaného a digitalizovaného trhu s energiemi. I tyto oblasti mají vliv na uhlíkovou neutralitu, již se EU zavázala dosáhnout do roku 2050.